تست موفقیت آمیز طرح ارتقای جزئی توربینهای گازی فریم 9
طرح ارتقای جزئی توربینهای گازی فریم 9 در قالب همکاری مشترک با پژوهشگاه نیرو در تابستان سال 1396 و با هدف افزایش توان این توربینها در شرایط مختلف محیطی آغاز گردید. فاز اجرا، پیاده سازی و تست این موتور نیز در اردیبهشت ماه 1397 در مدت 6 روز و در دو حالت سیکل ساده و سیکل ترکیبی و با هر دو سوخت گاز و گازوئیل انجام گرفت. نتایج حاصله از تست، نشان از افزایش توان توربین گاز و بخش بخار بترتیب به میزان 3 مگاوات و 1 مگاوات داشت که در مجموع در یک بلوک سیکل ترکیبی با آرایش 1-2-2 ، توان به میزان 8 مگاوات افزایش خواهد یافت. بطور کلی با اجرای این طرح، ظرفیت تولید برق در یک بلوک سیکل ترکیبی به میزان 60 میلیون کیلووات ساعت در سال افزایش خواهد یافت. پس از اتمام فاز طراحی، فاز اجرا و پیاده سازی و تست بر روی واحد 6 گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین در اردیبهشت 1397 آغاز و در مدت 6 روز کاری به اتمام رسید. تست موفقیت آمیز این موتور در دو حالت سیکل ساده و سیکل ترکیبی و با دو سوخت گاز و گازوئیل در تاریخهای 27 و 28 اردیبهشت 1397 انجام گرفت. نتایج حاصله از تست نشان از افزایش توان توربین گاز و بخش بخار بترتیب به میزان 3 مگاوات و 1 مگاوات داشت که در مجموع در یک بلوک سیکل ترکیبی با آرایش 1-2-2 ، توان به میزان 8 مگاوات افزایش خواهد یافت. بطور کلی با اجرای این طرح، ظرفیت تولید برق در یک بلوک سیکل ترکیبی به میزان 60 میلیون کیلووات ساعت در سال افزایش خواهد یافت. تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته نشان می‌دهد که طرح ارتقای جزئی از توجیه بسیار بالای طرح دارد بطوریکه IRR طرح بینهایت خواهد بود.