سیمولاتور آموزشی

در این طرح هدف توسعه یک واحد کامل سیمولاتور آموزشی جهت آشنایی بهره برداران و مهندسان واحد توربین گاز ایستگاه های تقویت فشار گاز می باشد .در این حالت، در یک مکان آموزشی کلیه تجهیزات اتاق کنترل یک توربین گاز و کمپرسور گاز نمونه انتخابی نصب می گردد. سپس توسط یک سیمولاتور که برای آن سیستم خاص توسعه داده شده است شرایط حالت طراحی شرایط حالت عملکرد خارج از نقطه طراحی (عملکرد سایت)، شرایط دینامیکی همراه با در نظر گرفتن قید های کنترلی توربین گاز و کمپرسور گاز به صورت کامل مدل می شود.
علاوه بر شبیه سازی توربین گاز و کمپرسور اجزای جانبی آن همانند
  • سیستم هیدرولیکی مسیر سوخت همراه با پمپ ها،
  • شرها اهرم های تغییر دبی و چرخ دهنده ها،
  • سیستم هیدرولیکی یا پنوماتیکی چرخش زوایای ون راهنمای ورودی (Intlet Guide Vane:IGV)
  • چرخش استاتورهای طبقات اول کمپرسور (Variable Stator Vanes:VSV)
  • سیستم های تغییر زاویه نازل راهنمای ورودی توربین توان (Nozzle Guide Vane:NGV)
  • سیستم کنترل Surge
  • در یک کمپرسور گاز و دیگر بخشهای دیگر توربین گاز و کمپرسور شعاعی شبیه سازی می گردند.
18 ماه
شرکت ملی گاز ایران
1387 - 1389
درخواست اطلاعات پروژه