گروه محفظه احتراق متشکل از سه واحد مجزای شبیه‌سازی، تست و مهندسی بوده و در حال حاضر 7 نفر در این گروه مشغول به فعالیت می‌باشند. عمده فعالیت‌های این گروه متمرکز بر تحلیل، طراحی و بهینه‌سازی، طراحی پایین به بالا (مهندسی معکوس)، و همچنین تست انواع محفظه‌های احتراق توربین‌های گاز صنعتی و هوایی، و متعلقات محفظه از قبیل انژکتورها، سیستم‌های اشتعال و سیستم‌های مونیتورینگ احتراق می‌باشد.


گروه محفظه احتراق متشکل از سه واحد مستقل شبیه‌سازی، تست و مهندسی می‌باشد.

 1. واحد شبیه‌سازی: فعالیت‌های واحد شبیه‌سازی متمرکز بر کاربرد ابزار پیشرفته CAD/CAE در مدل‌سازی و تحلیل فرآیندهای پیچیده موجود در محفظه احتراق انواع موتورهای توربین گاز می‌باشد. واحد شبیه‌سازی از بدو تاسیس گروه محفظه احتراق از واحدهای فعال و اصلی این گروه بوده است. عمده حوزه‌های فعالیت این واحد شامل تهیه نقشه و مدل برای انواع محفظه‌های احتراق، تدوین تلرانس‌های مجاز و تلرانس‌گذاری نقشه‌های طراحی، شبیه‌سازی عددی میدان‌های جریان واکنشی در هندسه‌های پیچیده، و شبیه‌سازی تحلیل حرارتی گذرا و پایای بدنه محفظه‌های احتراق می‌باشد
 2. واحدهای گروه محفظه احتراق
 3. واحد تست: عمده فعالیت‌های واحد تست متمرکز بر تست و مونیتورینگ انواع محفظه احتراق موتورهای توربین گاز و متعلقات آن می‌باشد. این واحد در سال 1389 تاسیس گردیده و عمده فعالیت‌های آن شامل تدوین مدارک پروسه تست و معیارهای پذیرش از دیدگاه تست، طراحی و اجرای تست‌استندهای طراحی و تحویل‌گیری محفظه احتراق و متعلقات آن، تعریف و انجام تست‌های طراحی و تحویل‌گیری محفظه احتراق، مونیتورینگ و تشخیص عیوب محفظه احتراق، و اندازه‌گیری آلاینده‌های احتراق خروجی از توربین می‌باشد
 4. واحدهای گروه محفظه احتراق
 5. واحد مهندسی: فعالیت‌های واحد مهندسی عمدتا متمرکز بر توسعه و کاربرد ابزار مهندسی تحلیل و طراحی محفظه‌های احتراق موتورهای توربین گاز و متعلقات آن بوده است. واحد مهندسی در سال 1390 تاسیس گردیده و عمده حوزه‌های فعالیت این واحد شامل توسعه و بهینه‌سازی برنر و سیستم‌های محفظه احتراق، طراحی برنر و محفظه احتراق، توسعه روش‌های مهندسی و محاسبه محدوده قابلیت کارکرد (اشتعال و پایداری) و عملکرد انواع محفظه احتراق، و تدوین نرم‌افزار تعیین میزان آلاینده‌های خروجی از توربین می‌باشد
 6. واحدهای گروه محفظه احتراق

 1. تحلیل، بهینه‌سازی و طراحی: تهیه نقشه و مدل برای انواع محفظه‌های احتراق، تدوین تلرانس‌های مجاز و تلرانس‌گذاری نقشه‌های طراحی، توسعه و بهینه‌سازی برنر و سیستم‌های محفظه احتراق، طراحی برنر و محفظه احتراق، شبیه‌سازی عددی میدان‌های جریان واکنشی در هندسه‌های پیچیده، شبیه‌سازی عملکرد انواع محفظه احتراق، توسعه و تحلیل مدل‌های تخمین محدوده قابلیت کارکرد (اشتعال و پایداری) انواع محفظه احتراق، تحلیل حرارتی گذرا و پایای بدنه محفظه احتراق
 2. تست و تحویل‌گیری محفظه و متعلقات آن: تدوین مدارک پروسه تست و معیارهای پذیرش از دیدگاه تست، طراحی و اجرای تست‌استندهای طراحی و تحویل‌گیری محفظه احتراق و متعلقات آن، تعریف و انجام تست‌های طراحی محفظه احتراق، تعریف و انجام تست‌های تحویل‌گیری محفظه احتراق
 3. عیب‌یابی، مونیتورینگ و خدمات پس از فروش: تدوین نرم‌افزار مونیتورینگ و تشخیص عیوب محفظه (از قبیل تعیین برنر معیوب و شدت عیب و بروز ترک در لاینر)، اندازه‌گیری نوسانات فشار محفظه و ارتباط آن با عملکرد محفظه، اندازه‌گیری آلاینده‌های احتراق خروجی از توربین، تدوین نرم‌افزار تعیین میزان آلاینده‌های خروجی از توربین
خدمات گروه محفظه احتراق

 1. کوتاه مدت: توسعه تست استندهای اتمسفریک مولفه‌های محفظه احتراق با هدف اعتبارسنجی ابزارهای تحلیلی توسعه یافته و بهینه‌سازی ابزارهای موجود
 2. میان مدت: توسعه تست استندهای فشاربالای مولفه‌های محفظه احتراق، و طراحی، ساخت، تست، و در نهایت بهره‌برداری صنعتی یک برنر جدید
 3. بلند مدت: تبدیل شدن به قطب تحلیل و طراحی محفظه‌های احتراق توربین گاز در کشور
چشم‌انداز توسعه گروه محفظه احتراق

 1. پروژه سیمولاتور توربین گاز V94.2: هدف از انجام این پروژه تهیه سیمولاتور توربین گاز V94.2 بوده است. فعالیت صورت گرفته در این پروژه در گروه محفظه احتراق شامل توسعه مدل ناپایداری ترموآکوستیکی، تهیه مپ‌های راندمان احتراق و مپ‌های افت فشار بوده است. با استفاده از مدل‌های سه‌بعدی محفظه احتراق این توربین شبیه‌سازی شده و راندمان‌های احتراق و افت فشار محاسبه گردیده است. این نمودارها جهت حل کل سیکل توربین گاز در اختیار گروه سیستم قرار گرفته است. با توجه به وجود مشکل humming در بارهای حدود 80% در این توربین، نیاز به وجود مدلی برای پیش‌بینی ناپایداری‌های ترموآکوستیکی ضروری می‌نمود. بدین منظور با استفاده از روش‌های تابع ماتریس و حل شبکه‌ای در فضای فرکانسی مپ‌های ناپایداری ترموآکوستیکی استخراج گردید
 2. پروژه تشخیص برنر معیوب در محفظه احتراق توربین گاز SGT-600 (شرکت گاز): در راستای مونیتورینگ و عیب‌یابی کلی توربین گاز SGT-600، یکی از عیب‌های احتمالی عدم عملکرد صحیح برنرها به دلیل گرفتگی و یا ساییدگی انژکتورهای برنر می‌باشد. وجود این عیب در محفظه احتراق، توزیع دمای خروجی از محفظه و به تبع آن توزیع دمای خروجی از توربین (که با استفاده از ترموکوپل‌های نصب شده در خروجی توربین اندازه‌گیری می‌شود) را تغییر می‌دهد. در این پروژه با استفاده از مقادیر ثبت شده دمای خروجی از توربین، برنر معیوب شناسایی می‌شود
 3. پروژه سیمولاتور توربین گاز SGT-600 (شرکت گاز): هدف از انجام این پروژه تهیه سیمولاتور توربین گاز SGT-600 بوده است. فعالیت صورت گرفته در این پروژه در گروه محفظه احتراق شامل تهیه مپ‌های راندمان احتراق و مپ‌های افت فشار بوده است. با استفاده از مدل‌های سه‌بعدی محفظه احتراق این توربین شبیه‌سازی شده و راندمان‌های احتراق و افت فشار محاسبه گردیده است. این نمودارها جهت حل کل سیکل توربین گاز در اختیار گروه سیستم قرار گرفته است
 4. پروژه محفظه احتراق توربین گاز ملی ایران: این پروژه بزرگترین پروژه گروه محفظه احتراق بوده و شامل بر طراحی و نظارت بر ساخت محفظه احتراق توربین گاز IGT-25 می‌باشد. هدف اصلی این پروژه، تولید نقشه‌های ساخت محفظه احتراق توربین گاز ملی بوده و در کنار این هدف، تدوین دانش فنی طراحی، بهینه‌سازی و ساخت محفظه‌های احتراق توربین گاز در داخل کشور و نیز ایجاد توانمندی مشاوره فنی در حوزه طراحی و ساخت محفظه و نیز بهینه‌سازی عملکرد و عمر این مولفه کلیدی توربین گاز ملی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر اجرایی، این زیر پروژه مشتمل بر چهار حوزه طراحی، ساخت، نظارت بر ساخت، و تست بوده است
 5. پروژه محفظه احتراق موتورهای هوایی: این پروژه شامل بر طراحی و نظارت بر ساخت محفظه احتراق موترهای توربین گاز هوایی T56، J85 و J79 می‌باشد. هدف اصلی این پروژه، تولید نقشه‌های ساخت محفظه احتراق توربین‌های گاز مزبور بوده است. در کنار این هدف، تدوین دانش فنی طراحی، بهینه‌سازی و ساخت محفظه‌های احتراق توربین‌های گاز هوایی در داخل کشور و نیز ایجاد توانمندی مشاوره فنی در حوزه طراحی و ساخت محفظه و نیز بهینه‌سازی عملکرد و عمر این مولفه کلیدی توربین‌های گاز هوایی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر اجرایی، این زیر پروژه مشتمل بر چهار حوزه طراحی، ساخت، نظارت بر ساخت، و تست بوده است
 6. پروژه نصب و راه اندازی سیستم پایش Online آلاینده¬های خروجی از توربین گاز (شرکت گاز): در این پروژه با توجه به چیدمان توربین‌های گاز در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سیستم مناسب جهت اندازه‌گیری آلاینده‌های خروجی از توربین‌ها طراحی و نصب می‌شود. این سیستم قادر خواهد بود که داده‌های مربوط به مقدار NOx و CO خروجی از تمامی توربین‌های در حال کارکرد ایستگاه را به صورت لحظه‌ای ثبت نماید
 7. پروژه ساخت تست استند تحویل‌گیری محفظه احتراق: جهت تحویل‌گیری قطعات مختلف محفظه احتراق و در نهایت کل محفظه نیاز به انجام تست‌های عملکردی سرد می‌باشد. این تست‌ها شامل تست عبوردهی هوا از رینگ‌های لاینر، تست عبوردهی هوا از برنر، تست عبوردهی سوخت گازی از برنر و تست عبوردهی سوخت مایع از برنر می‌باشد. در این پروژه تست استند مربوط به انجام تست‌های ذکر شده طراحی و ساخته می‌شود
 8. پروژه وندور آیتمز توربین گاز ملی IGT25: این پروژه جهت تامین قطعات وندوری توربین گاز IGT25 انجام گرفته است. در این پروژه اسپک فنی مربوط به سیستم اشتعال و همچنین سیستم تشخیص شعله استخراج شده است. سپس با استفاده از اسپک فنی استخراج شده، با تامین کننده‌های قطعات مورد نظر جهت تهیه آنها مذاکرات لازم صورت گرفته و خرید قطعات انجام گرفته است. همچنین جهت ساخت داخل این قطعات نیز با پیمانکاران داخلی مذاکرات لازم انجام گرفته است. تست استند تحویل‌گیری سیستم‌های اشتعال و تشخیص شعله نیز طراحی شده است
 9. پروژه ارتقای توربین‌های GE-F9 و GE-F5 (سابا): هدف کلی این پروژه استفاده از دانش‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته و به‌روز جهت افزایش راندمان و عمر توربین‌های مزبور بوده است. محفظه‌های احتراق این توربین‌ها از دیدگاه امکان‌سنجی تغییر جنس، اعمال پوشش و افزایش ضخامت پوشش TBC، تغییرات هندسی با هدف جلوگیری از سوختگی‌های موضعی مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا پروپوزال ارتقای این محفظه‌ها و تاثیر هر یک از این حوزه‌های بهبود بر عملکرد و عمر تدوین گردید

 1. کد یک‌بعدی شبیه‌سازی محفظه احتراق موتورهای توربین گاز
 2. کد تحلیل اشتعال محفظه احتراق موتورهای توربین گاز
 3. کد تحلیل ناپایداری احتراق موتورهای توربین گاز
 4. تدوین متدولوژی تحلیل پایداری احتراق موتورهای توربین گاز
 5. کد تعیین برنر معیوب موتورهای توربین گاز
 6. تدوین متدولوژی تست انژکتورهای سوخت مایع
 7. تدوین متدولوژی کالیبراسیون برنرها (برنرچینی)